ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณ

เรื่อง  การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน

……………………………………………….

                    ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณมีความประสงค์ เปิดรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1  อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                   1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

        ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

                   2.คุณสมบัติ

   2.1 คุณสมบัติทั่วไป

          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้

     (1) มีสัญชาติไทย

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบสองปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                    หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

 1.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

         (1) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน

         (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์การประกอบวิชาชีพครู

                   3.การรับสมัคร

 1.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                             ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-16 กันยายน 2559 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนวัดสุวรรณ ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2559

  3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

                      3.3 กำหนดสอบ ในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 ณ ห้องเกียรติยศ

                     3.3. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                        (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 1. สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
 5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือรับรองสิทธิ์

                    ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ (2)-(6) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 1. เงื่อนไขในการรับสมัคร

                             สมัครด้วยตนเองและจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

                             ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

                   4.เกณฑ์การตัดสิน

        4.1 ผู้สมัครต้องผ่านการสอบ โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

        4.2 ผู้สมัครเอกปฐมวัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                   5.การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

       โรงเรียนวัดสุวรรณจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ภายในวันที่ 23กันยายน 2559 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ โดยการขึ้นบัญชีรายชื่อจะมีอันยกเลิกไปเมื่อมีการประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหม่

                   6.การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

      6.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ และจะไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/หรือข้าราชการ

                      6.2 การจัดทำสัญญาครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นครั้งแรกและให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

       6.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 27 กันยายน 2559  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ถ้าพ้นวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และ      ถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

ประกาศ  ณ วันที่ 5 กันยายน 2559

                                          (นางสาวระพีพรรณ  คณาฤทธิ์)

                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณ