โรงเรียนธัญบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ๒  ตำแหน่ง  คือ

๑.  เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศและเว็บไซต์  กลุ่มบริหารทั่วไป   จำนวน ๑  อัตรา

๒. พนักงานขับรถ  จำนวน  ๒  อัตรา     

    (ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว)