โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปิดสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

         ด้วยโรงเรียนวัดสระบัว จะรับสมัครบุคคลที่ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน   (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
         ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
      1. งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ  รวมทั้งระบบ E–Office
      2. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
      3. งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
      4. งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
      5. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        เป็นผู้ที่มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานธุรการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโทรศัพท์ 02-546-1294 ตั้งแต่วันที่ 22-28  มิถุนายน 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

(ประกาศ)