online nisit

    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  จัดการทดสอบออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

    1. หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  <<ลงทะเบียน>>

ภาพนง5

    2. หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  <<ลงทะเบียน>>

ภาพนง4

    3. หลักสูตร การวัดและการประเมินผลการศึกษา เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  <<ลงทะเบียน>>

ภาพนง3

    4. หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  <<ลงทะเบียน>>

ภาพนง2

    5. หลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  <<ลงทะเบียน>>

ภาพนง1