page

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจัางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในวันที่  21-22  กันยายน  2560