page

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดการพัฒนาเครือข่ายผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาส 22 โรงเรียน ที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด จำนวน 210 คน ในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่  24-25  สิงหาคม 2560 ณ  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร