page

          สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดโครงการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานการพัฒนาการใช้การศึกษาทางไกล DLIT,DLTV,ETV เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่  25  สิงหาคม  2560