40

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวิชัย แสงสี          ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ พร้อมด้วยนางเกศรินทร จิตรสิงห์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายเนตร รอดประชา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ได้มาร่วมกันศึกษาปัญหา หาสาเหตุตามกระบวนการ PLC โรงเรียนในโครงการ ICU เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ,ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ณ โรงเรียนศาลาลอย อำเภอหนองเสือ