23 60

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการรับส่งข้อสอบฯส่งมอบแบบทดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับชั้น ป. ๖ และ ม.๓   ของ ศูนย์สอบปทุมธานี เขต 2 ให้แก่ สทศ. เรียบร้อยแล้ว