22 ป 60

เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้ออกตรวจเยี่ยมเพื่อดูความเรียบร้อยและให้กำลังใจครู นักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับชั้น ป. ๖ และ ม.๓   ณ สนามสอบโรงเรียนวัดลาดสนุ่น และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิตซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการทุกสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย