21

๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  นายวิชัย  แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานส่งมอบของทดสอบ O-NET  ให้แต่ละศูนย์การสอบ