k.bang001

นายเสริมปัญญา  เทียมวัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  เป็นประธานรับมอบห้องสมุดธนาคารความรู้  ณ  โรงเรียนวัดโปรยฝน  ตำบลหนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งให้การสนับสนุนโดยมูลนิธิธนาคากสิกรไทย

k.bang002k.bang003k.bang004k.bang005k.bang006k.bang007k.bang008k.bang009k.bang010