15 5 62 1

              วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายวิรุฬห์ แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและศึกษานิเทศก์ พบเพื่อนครูกลุ่มไตรรัตน์สัมพันธ์ ณ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ อำเภอลำลูกกา จากนั้นเวลา 13.30 น. พบเพื่อนครูกลุ่มบูรพาพัฒน์และกลุ่มพลังครูพัฒนา ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ อำเภอลำลูกกา เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกคน ในอำเภอลำลูกกา ได้รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน