14 5 62 1

             วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายวิรุฬห์ แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและศึกษานิเทศก์ พบเพื่อนครูอำเภอหนองเสือ ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ให้ครูในอำเภอหนองเสือได้รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน