1A434818 E6F0 4591 8B53 7004920A76E9

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนวัดเขียนเขต โดยมีครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรม