0106D6F8 E624 4F24 8910 6A6744749104

         วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เยี่ยมชมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดขึ้นเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน Home School ประจำปีการศึกษา 2561