238F0F04 84B3 4278 8A0E 5CC1ADA4E88E

       วันที่ 30 เมษายน 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการต้านทุจริตศึกษาและการประเมิน ITA ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการต้านทุจริตศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก  นางนิรมล  บัวเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ และนายสุธนร์  สายสงวน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปทุมธานี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้