23 4 62 2

            วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นางเกศรินทร จิตรสิงห์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากสพฐ. ของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งโรงเรียนทองพูลอุทิศ ได้เสนอขอโครงการ “โรงเรียนทองพูลอุทิศอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”