23 4 62 1

         วันที่ 23 เมษายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดประชุมบุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 พัฒนาหลักสูตร องค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมกันพิจารณาหลักสูตร/กิจกรรมที่จะพัฒนาสพป.ปทุมธานี เขต 2 ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ