51DA925B 5E20 4658 ABBC 70D2E4234825

          วันที่ 4 เมษายน 2562 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดขึ้นเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์  วิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีเลือนเงินเดือน ให้สามารถทำการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา