D379F7CC 122C 4AAB B5EC FA5E77319FE3

         วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ สพฐ.กำหนด รวมถึงมีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้