12 2 62

             วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562” ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา และให้เด็กทุกคนได้รับรับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน ตามความถนัดและเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 85 คน และได้รับเกียรติจาก น.ส.นิภา ศิริจร ครูชำนาญการโรงเรียนวัดอัยยิการาม นางน้ำผึ้ง กัลยา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นวิทยากร