O net61

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการประจำสนามสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย