31 1 62

             วันที่ 31 มกราคม 2562 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้ข้าราชการในสพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย  โรจนปรัชญ์ หัวหน้ากลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพฐ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้