30 1 62 1

       วันที่ 30 มกราคม 2562 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสพป.ปทุมธานี  เขต 2  (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2