25 1 62

            วันที่ 25 มกราคม 2562 นายวิรุฬห์  แสงงาม  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-Net ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2561 ให้กับประธานศูนย์สอบ สนามสอบ ครูผู้คุมสอบ และผู้เกี่ยวข้องทุกคน