18 12 61

          วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อให้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด