mou2

           วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสาธิตประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยรองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี เป็นประธานในพิธีลงนาม และมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าร่วมโครงการ 6 โรง คือ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร โรงเรียนวัดแสงสรรค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ และโรงเรียนวัดสุวรรณ