ตงงบ

           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อร่วมกันพิจารณางบประมาณประจำปี 2563 ที่สพฐ.แจ้งจัดสรรกรอบวงเงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่และสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด