ปฐมนเทศ

           วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย บรรจุครั้งที่ 2/2561 จำนวน 44 คน ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยขอให้ครูผู้ช่วยทุกคนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชน