2 11 61

             วันที่ 2 พ.ย. 2561 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 รับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีผลคะแนนการประเมิน สูงสุดอันดับ 6 และรับโล่รางวัลสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบกลไกและการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม(IQA Award) ประจำปี 2561 จาก ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย