kooo

 

                  วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เพื่อศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์ขาติไทย เป็นการปลูกฝังที่ดีสำหรับเยาวชนในการเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และในช่วงค่ำมีงานเลี้ยงสปอตไนท์ เพื่อขอบคุณคณะผู้ร่วมงาน และพบปะสังสรรค์ระหว่างโรงเรียนในโครงการ