12345

 

          วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สพป.ปทุมธานี ๒ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากรสู่การเป็น สำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ : ปทุมธานี เขต ๒ องค์กรแห่งคุณธรรม เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่สร้างประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และต่อสังคมส่วนรวม

           ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. วิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการ สพป.ปท. เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งนำคณะบุคลากรผู้เข้าอบรมกล่าวปฏิญญาในการทำความดีอย่างยั้งยืน