DSC 2536

               วันที่ ๒๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  นายวิชัย  แสงศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานพัฒนาระบบทะเบียน การจัดเอกสารหลักฐาน และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา  จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต ๒  ณ ห้องประชุมจำรูญ  สพป.ปทุมธานี เขต ๒

          ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นการบริการให้ความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (Shool MIS) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการอ้างอิง ในงานดังกล่าวมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น ๖๗ โรงเรียน

 

DSC 2477

 

DSC 2482

 

DSC 2507

DSC 2511

 

DSC 2543

 

DSC 2575

DSC 2539

 

DSC 2546