ดวยรก2

           วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. คุณศศิวิมล  นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ ได้แก่ โรงเรียนเจริญดีวิทยา โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี โรงเรียนร่วมจิตประสาท และโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยมีนายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้า