DSC 2124

                

           

วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จัดการประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพ การออกแบบ การจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ โดยมีครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อน พัฒนาองค์ความรู้เชิงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และแผนพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียนปฐมวัย

DSC 2094DSC 2098DSC 2125