0085A26A 44B7 4E7A AEC2 056BB01B3C66

 

       วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าความสำเร็จ การดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายพัฒนะ  งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม