6125914C C25E 4D99 899D C8FFF51E5351

          วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากร “เรื่องทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน” ตามโครงการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต (เขตสุจริต) ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มอำนวยการจัดขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 รวม 180 คน