ขาว26 คนของแผนด


             วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวิชัย แสงศรี ผอ,สพป,ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำในแต่ละโรงเรียนเครือข่ายสุจริตทั้ง 45 โรงเรียน ได้นำไปเป็นแบบอย่างและร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิญาณโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทศทิศ อ.ลำลูกกา