C06140A3 8826 4F45 BA54 5333AD8059B4

 

             วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นายวิรุฬห์  แสงงาม  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาจัดสรรโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน รวม 3 รายการ ได้แก่ โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา และโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสพฐ.