12 7 61

           วันที่ 12 ก.ค. 2561 นายวิรุฬห์  แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษโดยครู Boot Camp ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดขึ้นให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ