3


                วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมและพัฒนานวัตกรรมสรรค์สร้างคนดี : โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน ของโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1 จำนวน 25 โรงเรียนร่วมกันแลกแปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดี  เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ได้

NT046

สืบเนื่องจากปี 2560 สพฐ. แจ้งให้ สพป.คัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ร้อยละ ๓๕ ของโรงเรียนทั้งหมด และจะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูล โดยได้จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมตามรูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้กับผู้บริหารและครู ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๕ โรงเรียน ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยผู้บริหารและครูที่ผ่านการอบรม นำความรู้ไปขยายผลให้แก่บุคลากร นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนและร่วมกันขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้เป็นอย่างดี

ซึ่งการขับเคลื่อนและการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจะประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ คือ การนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละระดับ

สพป.ปทุมธานี เขต ๒ จึงได้ผนวกกิจกรรมที่สำคัญทั้ง ๓ ประการที่จะพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความสำเร็จ โดยจัดประชุม “การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมและการพัฒนานวัตกรรมสรรค์สร้างคนดี : โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ ๑ จาก ๒๕ โรงเรียน รวม ๑๒๕ คน โดยมี นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุม และให้โอวาทผู้เข้าร่วมประชุม

ดูภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006865184895&sk=photos&collection_token=100006865184895%3A2305272732%3A69&set=a.2092483377657148.1073742063.100006865184895&type=3