2ก 0.ค.61

             วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ (Boot Camp) และบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของครูภาษาอังกฤษ  ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2  มอบนโยบาย แนวคิด แนวทาง การสร้างโอกาสในการสอนให้กับครูภาษาอังกฤษ ในเรื่อง ความมั่นใจ/มีเทคนิค/มีทักษะ/มีเป่าหมายเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป