25 6 61

            วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2,นายวิรุฬห์ แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียในสังกัด คัดเลือกโรงเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน และโรงเรียนที่ต้องกระตุ้นส่งเสริมและกำกับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2