15.2

 

                 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.อยุธยา เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (Cluster1 ) เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป. ปทุมธานี เขต 2 ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทาง รูปแบบในการดำเนินการให้งานและนโยบายของ สพฐ.  สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2,นายวิรุฬห์    แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมด้วย