13.3

                 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 อ.ศศิวิมล นพสุวรรณ  ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนด้วยรักและห่วงใย ได้มาประชุมโรงเรียนในโครงการฯ  จำนวน 4 โรงเรียน  ณ โรงเรียนเจริญดีวิทยา อ.ลำลูกกา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภาคเรียนที่ 2/2561 ในการนี้ นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวัน นักเรียนทุกคนได้รับอาหารในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ