dmc

      วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นายวิรุฬห์  แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผนจัดขึ้นเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 67 โรง มีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในจัดเก็บข้อมูล พัฒนาระบบฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมถึงนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายนพกฤษฏิ์ อัครสินธีรวุฒิ บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิสต์ บริษัทที่ปรึกษา สพฐ.ทำระบบ DMC มาเป็นวิทยากร