F76D132C B791 4F45 8EB1 C48982EC302F

       วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบ EBIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online :ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อติดตามความพร้อมและความก้าวหน้าในการทำแบบ EBIT ประเมินผ่านระบบ    Online 100%  ตามนโยบายของ สพฐ.