tele conference จดสรรงบ

             นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑(๗๐%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณยังไม่ครบภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑(๓๐%) ผ่านระบบ Tele Conference เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สพป.ปทุมธานี เขต ๒