เปดอบรม

                  วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มบึงสัมพันธ์ ณ โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ อ.หนองเสือ ซึ่งกลุ่มเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มสามารถปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเป็นไปตามระเบียบและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอุดม  อินทรเวศน์วิไล อดีตผอ.ภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ระหว่างวันที่ 12 -13 มีนาคม 2561